Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi českého právneho poriadku, a to občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom, prípadne zákonom na ochranu spotrebiteľa, ak je kupujúci spotrebiteľom.

Pred prvým použitím dodaného tovaru odporúčame kupujúcemu, aby sa zoznámil s návodom k použitiu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil. V opačnom prípade sa vystavuje kupujúci nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním dodaný tovar poškodí a nebude môcť vzniknutú chybu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za chyby.

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, hlavne, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), ktorá činí u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Kupujúci má pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

  • Ak ide o chybu odstrániteľnú - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, má právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti. Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • Ak ide o chybu neodstrániteľnú zabraňujúcu riadnemu používaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva patria kupujúcemu, ak ide síce o chyby odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne používať,
  • Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a nepožaduje kupujúci výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na nižšie uvedených kontaktoch. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Chyby dodaného tovaru môže kupujúci uplatňovať na nižšie uvedených kontaktoch:

  • email: reklamacie@modelrc.sk
  • telefón: +420721879721 Libor Pilař
  • prípadne písomne na nižšie uvedenej adrese.
 
Tovar určený k reklamácii pošlite na adresu:

Lukáš Koreček
Topol 20
537 01 Chrudim
Česká republika

Oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať:

  • meno a priezvisko kupujúceho
  • adresu
  • e-mail
  • podrobný popis chyby dodaného tovaru, prípadne popis, ako chyba vznikla.

Reklamačný formulár na stiahnutie:
reklamacny_formular.pdf

Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné, aby kupujúci predložil doklad o kúpe tovaru (faktúru, paragon, prípadne dodací list), zaslal tovar na hore uvedenú adresu a uviedol v oznámení o chybách všetko vyššie uvedené.
 

Váš nákupný košík je prázdny

minimalizovať